คำอธิบายวิธีแพกกิ้งพัสดุส่งต่างประเทศ

1.วิธีส่ง    บริษัทเคงโคช่วยท่านขนย้ายทรัพย์สินไปต่างประเทศด้วยพนักงานที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยว
ชาญ ทางบริษัทให้บริการรับและขนส่งสินค้าถึงประตูบ้านท่าน
การติดต่อด้านศุลกากรและอื่นๆที่ กรุงเทพฯ จะให้บริการโดยตัวแทนของเรา
ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเช่นกัน
2.ระยะเวลาในการขนย้าย
ตั้งแต่รับพัสดุในญี่ปุ่นจนส่งของถึงบ้านของท่านในประเทศไทย
ใช้เวลาประมาณ3-4 สัปดาห์
3.การคำนวณค่าบริการขนย้าย    คำนวณจากปริมาตรของพัสดุจากญี่ปุ่นถึงท่า
เรือกรุงเทพฯค่าบริการประมาณ 60,000 – 80,000 เยน (พัสดุไม่เกิน 2
ลูกบาศก์เมตร)
และค่าบริการจากท่าเรือกรุงเทพฯถึงบ้านของท่านได้แก่
ค่าพิธีการศุลกากร, ค่าภาระท่าเรือ, ค่ารถบรรทุก, ค่าธรรมเนียม
กรุณาจ่ายที่บริษัทตัวแทนในกรุงเทพฯ
4.เอกสารที่จำเป็น    กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อใช้เวลาผ่านด่านศุลกากร
1.สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาหน้าที่มีตราปั้มการขยายเวลาอยู่
2.รายการพัสดุ ( Packing List)
5.การจอง    กรุณาติดต่อก่อนวันเดินทางกลับประเทศ 15 – 30 วัน
6.วิธีแพกกิ้ง    ท่านต้องจัดของด้วยตัวเอง โดยทางบริษัทเคงโคจะส่งกล่อง
กระดาษให้โดยบริษัทซาคาว่าหลังจากได้รับการจองแล้ว
6.1 กรุณาห่อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้วหรือเครื่องครัวต่างๆด้วยผ้าหนาๆ
และติดสติกเกอร็ “WAREMONO-CHUI” บนกล่อง
6.2 กรุณาใส่เสื้อผ้าลงในกล่องหรือกระเป๋าเดินทางหรือกล่องพลาสติก
6.3 ถ้าเป็นไปได้กรุณาบรรจุ , โทรทัศน์ , เครื่องเสียง , เครื่องเล่นวิดีโอ ,
คอมพิวเตอร์ ลงในกล่องเดิมที่ได้มาครั้งแรกและเพื่อเป็นการป้องกันการกระแ
ทกเสียหาย ให้ใช้ผ้าอัดลงไปในที่ช่องว่างระหว่างกล่องกับสินค้า
( กรุณาเขียนยี่ห้อ ชื่อรุ่น ราคา ลงในรายการพัสดุ( Packing list )
ด้วย บริษัทจะบริการห่อของชิ้นใหญ่ เช่น ตู้เย็น ,โต๊ะ ,โทรทัศน์ ,
เครื่องทำความร้อน,โดยคิดค่าบริการชิ้นละตั้งแต่ 2,000 เยนขึ้นไป
กรุณาถอดขาโต๊ะก่อนย้ายเพื่อเป็นการประหยัดเนื้อที่ในการขนย้าย
6.4 กรุณานำน้ำออกจากเรื่องทำความร้อน และกรุณาอย่าใส่สิ่งของในตู้เย็น,
เครื่องซักผ้า, ชั้นวางเครื่องครัว
6.5 ทางบริษัทไม่รับขนย้ายสิ่งของที่มีมูลค่าสูง เช่น เหล้า, ไวน์, บุหรี่,
อัญมณี, กล้อง เนื่องจากมีโอกาสสูญหายได้
6.6 เนื่องจากการขนส่งเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์
ต้องได้รับการอนุญาตส่งออก ดังนั้นกรุณาเขียนยี่ห้อ, จำนวนหน่วยความจำ,
วันเดือนปีที่ผลิตและราคาลงในรายการพัสดุ (Packing list)
6.7 ถ้ามีการขนย้ายเปียโนหรืออิเล็กโทน กรุณาแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็วเ
พราะต้องมีการเตรียมการห่อก่อน
7.ภาษี    การขนย้ายพัสดุออกจากญี่ปุ่นไม่ต้องเสียภาษีใดๆ แต่การนำเข้าประเ
ทศไทยจะต้องเสียภาษีศุลกากร
*ระเบียบการเสียภาษีศุลกากร : ผู้มีวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าผู้ทำงาน
และอยู่ญี่ปุ่นเกินกว่า 1 ปีไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรสำหรับเครื่องใช้ที่ใช้ในประเ
ทศญี่ปุ่น และสำหรับในประเทศไทย จะได้สิทธิ์การนำเข้าสินค้าโดยไม่ต้อง
จ่ายภาษีนำเข้า การนำเข้าสินค้าแต่ละท่านเจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามจำนวน
ที่สมควร เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถนำเข้ามาได้ท่านละหนึ่งชิ้น(อย่าง)
ต่อท่านต่อชนิด ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องจ่ายภาษีนำเข้า และถ้าระยะเวลาการเดิน
ทางออกนอกประเทศไทยต่ำกว่า 1 ปี จะต้องจ่ายภาษีนำเข้าเช่นกัน
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาโทรศัพท์สอบถามได้จากทางบริษัท
Install up-to-date
Flash Player